Základná organizácia Slovenského Červeného kríža v Šahách

Adresa: K. Mikszátha 13, Šahy; tel. 036/7411437

Štatutárny zástupca: Ilona Menyhárová

Členovia výboru:

  • Valéria Ballová

  • Henrieta Bandová

  • Zsolt Nozdroviczky

  • Anna Barbolyásová

Počet členov.: 124

Základným poslaním SČK je predchádzať a zmierňovať utrpenie všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, náboženstvo a politické presvedčenie. Pôsobiť v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a poskytovať pomoc v prípade katastrof, pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach alebo iných nešťastiach, resp. podporovať zapájanie mladých ľudí do práce v SČK.