Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Šahách

Adresa: Hviezdoslavova u. 24, Šahy; tel. 036/7411482 /Ing. Imrich Csutora/

Štatutárny zástupca: Ing. František Králik, dipl. právnik

Členovia výboru:

  • Ing. Imrich Csutora – predseda

  • Zoltán Tassy – podpredseda

  • Ing. Králik František – tajomník

  • Ing. Róbert Klacso – pokladník

  • Karol Heimlik – predseda revíznej a kontrolnej komisie

Počet členov: 200

Pre organizáciu boli zmluvne pridelené pozemky v extraviláne vo výmere 15,83 ha od bývalého JRD a ŠM Šahy, aby ich účinne obrábali a vypestovali poľnohospodárske produkty pre rodinu, prípadne i na predaj.

Hlavným zameraním činnosti ZO v posledných troch rokoch je vykonanie nariadení vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 64/1997 Z. z. o vysporiadaní vlastníctva pozemkov na osadách užívaných členmi organizácie. Jedná sa vlastne o predaj záhradiek do osobného vlastníctva užívateľov.

Na Slov. pozemkovom fonde v Leviciach už bolo vybavených 61 kúpnopredajných zmlúv o kúpe záhradky do súkromného vlastníctva a títo záhradkári už majú aj listy vlastníctva.

Ďalšie žiadosti o kúpu záhradky do súkromného vlastníctva pre 129 členov ZO sú v štádiu riešenia na Slovenskom pozemkovom fonde v Leviciach.