Zväz skautov maďarskej národnosti – Skautský oddiel sv. Imricha, č.odd. 27

Adresa: Ul. M. M. Hodžu č. 11, Šahy; tel. 036/7412509

Štatutárny zástupca: Éva Czaudt

Počet členov: 51

Zameraním je výchova detí a mládeže na princípoch náboženskej morálky a etiky. Zabezpečenie duchovného a fyzického rozvoja osobnosti mládeže v duchu ideí hnutia skautov.