VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA ŠAHY

2. decembra 2006


 

HARMONOGRAM ZABEZPEČENIA VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA ŠAHY

TERMÍN ÚLOHY

do 30.06.2006

- vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb

najneskôr 85 dní pred dňom volieb,

t.j. do 08.09.2006

- zverejniť počet obyvateľov mesta spôsobom v mieste obvyklým

do 08.09.2006

- vymenovať zapisovateľa mestskej volebnej komisie

najneskôr 65 dní pred dňom volieb,

t.j. do 28.09.2006

- určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí

najneskôr 55 dní pred dňom volieb,

t.j. do 08.10.2006 

– dohliadnuť na vytvorenie mestskej volebnej komisie (každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do MsZ deleguje jedného člena a jedného náhradníka)

- dohliadnuť na doručenie kandidátnych listín pre voľby do MsZ a pre voľbu primátora -  zapisovateľ mestskej volebnej komisie

09.10.2006

- vymenovať zostávajúcich členov mestskej volebnej komisie

do 13.10.2006

– zvolať a uskutočniť prvé zasadanie mestskej volebnej  komisie

najneskôr 40 dní pred dňom volieb, t.j do 23.10.2006

 

- určiť volebné okrsky a volebné miestnosti v každom z nich

do 24.10.2006

- predložiť obvodnému úradu požiadavky na telekomunikačné spojenie mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

najneskôr 35 dní pred dňom volieb, t.j.do 28.10.2006

 

– uverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov mestskou volebnou komisiou

do 31.10.2006

-vyhradiť všeobecne záväzným nariadením miesta na vylepovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií politických subjektov a nezávislých kandidátov

do 07.11.2006

- vymenovať zapisovateľov okrskových volebných komisií

najneskôr 25 dní pred dňom volieb, t.j.do 07.11.2006   

 

- doručiť každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie o čase konania volieb, volebnom okrsku a mieste, kde môže volič voliť

najneskôr 20 dní pred dňom  volieb, t.j.do 12.11.2006  

-dohliadnuť na vytvorenie okrskových volebných komisií (každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do MsZ deleguje jedného člena a jedného náhradníka)

do 13.11.2006

- vymenovať zostávajúcich členov okrskových volebných komisií

do17.11.2006

- zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskových volebných komisií a vykonať poučenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií podľa § 17 zákona o ochrane osobných údajov

do 24.11.2006

- vykonať školenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií

- zabezpečiť vybavenie volebných miestností

priebežne – až do 02.12.2006

 

-viesť zoznam voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch a aktualizovať ho

-riešiť podania občanov k zoznamu voličov v rámci námietkového konania (do 3 dní od podania námietky)

v deň konania volieb, najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania,

t.j. 02.12.2006

 

-odovzdať okrskovým volebným komisiám v 2 rovnopisoch zoznamy voličov, hlasovacie lístky a obálky 

v deň skončenia volieb, t.j. 03.12.2006

- prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií