VECNÝ PLÁN PRÁCE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAHÁCH

NA 1. POLROK 2006

 

36. riadna schôdza MsZ, dňa 25. januára 2006 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

 • Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

 • Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o stave zamestnanosti v meste.

 • Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ.

5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na rok 2006.

 • Predkladá : hlavná kontrolórka.

6. Návrh rozpočtu mesta Šahy na rok 2006.

 • Predkladá : primátor mesta

Návrh  rozpočtu Technických služieb mesta Šahy na rok 2006.

 • Predkladá: riaditeľ TS mesta Šahy

Návrh rozpočtu základných škôl na rok 2006.

 • Predkladajú: riaditelia  jednotlivých ZŚ

7. Návrh rozvojového programu mesta na rok 2006.

 • Predkladá : vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ

8. Návrh plánu kultúrnej činnosti mesta na rok 2006.

 • Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

9. Návrh na nakladanie s nemocnicou nevyužívaným nehnuteľným majetkom mesta v správe VšNsP Šahy, n.o.

 • Predkladá  : vedúci oddelenia podn.činnosti a správy majetku mesta MsÚ

10. Organizačné opatrenia.

11. Informácia o aktivitách primátora.

 • Predkladá : primátor mesta.

12. Všeobecná diskusia.

13. Záver.


37. riadna schôdza MsZ, dňa 22. februára 2006 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

 • Vykoná : primátor mesta.

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Informácia o činnosti Klubu dôchodcov v Šahách a o výsledku prieskumu záujmu o umiestnení v domove dôchodcov alebo v domove sociálnych  služieb pre dospelých z Hontiansko – poipeľského regiónu.

 • Predkladá : vedúci správneho oddelenia  MsÚ.

5.  Správa  o  pripravenosti športových klubov a oddielov na jarnú časť súťaží.

 • Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu  a vedúci klubov a oddielov.

6. Správa o činnosti Mestskej  polície v Šahách v roku 2005.

 • Predkladá : náčelník MsP

7. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Technických služieb za  rok 2005.

 • Predkladá : riaditeľ TS.

8. Informácia o zápise žiakov do základných škôl v meste Šahy.

 • Predkladá : vedúca školského úradu pri SOÚ

9. Správa o  výsledkoch kontrolnej  činnosti za  II. polrok  2005.

 • Predkladá : hlavná kontrolórka mesta.

10.Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku mesta.

 • Predkladajú: vedúca finančného odd.MsÚ a vedúci oddelenia  podnikateľskej činnosti a správy majektu mesta MsÚ

11. Organizačné opatrenia.

12. Informácia o aktivitách primátora.

 • Predkladá : primátor.

13. Všeobecná diskusia.

14. Záver.


38. riadna schôdza MsZ, dňa 29. marca 2006 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

 • Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

 • Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Informácia o výsledkoch hospodárenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Šahy n.o. za rok 2005.

 • Predkladá : riaditeľ nemocnice.

5. Výsledky hospodárenia mesta a schválenie záverečného účtu za rok 2005.

 • Predkladá : vedúca finančného oddelenia MsÚ

6. Informácia o bytovej situácii v meste a o stave odpredaja mestských bytov.

 • Predkladá  : vedúci odd.podn.činnosti a spr.majetku mesta MsÚ

7. Správa  o  stave  životného  prostredia  -  príprava jarného upratovania.

 • Predkladá : vedúci odd. výstavby a ŽP MsÚ, riaditeľ TS

8. Informácia o plnení úloh mesta v oblasti požiarnej ochrany a stanovenie hlavných úloh pre ďalšie obdobie.

 • Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ a technik PO mesta.

9. Správa o stave cintorína.

 • Predkladá  : vedúci oddelenia podn.činnosti a správy majetku mesta MsÚ

10. Analýza športových aktivít v meste a prehľad športových zariadení .

 • Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

11. Organizačné opatrenia.

12. Informácia o aktivitách primátora a mestského úradu.

 • Predkladajú : primátor mesta a prednosta úradu.

13. Všeobecná diskusia.

14. Záver.  


39. riadna schôdza MsZ, dňa 26.  apríla 2006 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

 • Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

 • Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o výsledkoch  kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta u organizácii riadených mestom v I. štvrťroku 2006.

 • Predkladá : hlavná kontrolórka mesta.

5. Správa o hospodárení spol. s r.o. ENERGO-BYTOS v roku 2005.

6. Návrh na využívanie nehnuteľného majetku mesta Šahy.

 • Predkladá: vedúci oddelenia  podnikateľskej činnosti a správy majektu mesta MsÚ

7. Informácia o  výrube miestnych  daní a  poplatkov.

 • Predkladá : vedúca finančného oddelenia MsÚ.

8. Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2006.

 • Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

9. Návrh na využívanie nehnuteľného majetku mesta Šahy.

 • Predkladá: vedúci oddelenia  podnikateľskej činnosti a správy majektu mesta MsÚ

10. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti v podmienkach mesta Šahy a o plnení zámerov Koncepcie sociálnej politiky mesta.

 • Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ

11. Organizačné opatrenia.

12. Informácia o aktivitách primátora.

 • Predkladá : primátor mesta.

13. Všeobecná diskusia.

14. Záver.


40. riadna schôdza MsZ, dňa 30. mája 2005 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

 • Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

 • Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa  o predprojektovej a  projektovej príprave stavieb zaradených do rozvojového programu mesta na rok 2006.

 • Predkladá : vedúci odd. výstavby a ŽP MsÚ.

5. Správa  o   zabezpečovaní  zdravotníckej  a  lekáreňskej    starostlivosti v meste.

 • Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ.

6. Správa o stave  pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch.

 • Predkladá : vedúca finančného oddelenia MsÚ.

7. Informácia o spolupráci mesta s miestnymi cirkevnými zbormi.

 • Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.

8. Informácia o plnení úloh na úseku evidovania samostatne hospodáriach roľníkov a o poľnohospodárskej činnosti v meste.

 • Predkladá : vedúci správneho oddelenian MsÚ.

9. Organizačné opatrenia.

10.Všeobecná diskusia.

11. Informácia o aktivitách primátora.

 • Predkladá : primátor mesta.

12.Záver.


41. riadna schôdza MsZ, dňa 28. júna 2006 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

 • Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

 • Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Informácia o spolupráci mesta so spoločenskými organizáciami.

 • Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

5. Správa o plnení rozvojového programu mesta na rok 2006.

 • Predkladá : vedúci odd. výstavby a ŽP MsÚ.

6. Návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2006.

 • Predkladá : primátor mesta.

7. Informácia o situácii v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Šahy.

 • Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

8. Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2005.

 • Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

9.  Správa o výkone matričnej agendy, osvedčovania dokladov a podpisov na Matričnom úrade v Šahách.

 • Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ.

10. Informácia o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Šahách.

 • Predkladá : prednosta MsÚ.

11. Návrh vecného plánu práce MsZ na II. polrok 2006.

 • Predkladá : prednosta MsÚ.

12.Organizačné opatrenia.

13. Informácia o aktivitách primátora a mestského úradu.

 • Predkladajú : primátor mesta a prednosta úradu.

14.Všeobecná diskusia.

15.Záver.


plán práce na I.polrok 2006 >>  

plán práce na II.polrok 2005 >>  

plán práce na I.polrok 2005 >>